Zásady zpracování osobních údajů, GDPR

Tyto zásady stanoví povinnosti a práva Vás a nás ve vztahu k osobním údajům, jak to vyžaduje Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Zaručujete se nám, že máte veškerá nezbytná práva k tomu, abyste nám povolili zpracovávat osobní údaje o Vás, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že vaše pokyny pro nás týkající se zpracování osobních údajů nám nezpůsobí stav, kdybychom my sami porušovali Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud se domníváme, že některý z vašich pokynů týkajících se zpracování osobních údajů může vést k porušení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, budeme oprávněni neprovádět toto zpracování s tím, že tímto neprováděním nebudeme porušovat Vaše právní postavení a smlouvu nebo nebudeme jinak odpovědní vůči vám v důsledku toho, že nebylo provedeno toto zpracování.

Zpracováváme osobní údaje v souladu s vaším pokynem/souhlasem nebo na základě zákonného titulu. Zajistíme, aby každá osoba oprávněná ke zpracování osobních údajů, se řídila povinností zachovávat důvěrnost a splňovala potřebné podmínky. Opravňujete nás, abychom využili jakoukoli osobu jakožto zpracovatele (subdodavatele) pro zpracování osobních údajů. Pokud zvolíme zpracovatele, uzavřeme s ním písemnou smlouvu, která bude specifikovat činnosti tohoto zpracovatele a bude mu ukládat v zásadě obdobné podmínky, jaké jsou ukládány nám v těchto zásadách. Budeme dále zodpovědní za plnění povinností zpracovatelem.

Provedeme příslušná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. V případě, že dojde k Porušení zabezpečení osobních údajů, bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat.

Dále jsou obsaženy Informace o zpracování osobních údajů

 • pro marketingové účely
 • pro účely uzavření a plnění smlouvy
 • pro členy KLUBU STORM

Informace o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  • Správcem Vašich osobních údajů je STORM London s.r.o. se sídlem Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4 Újezd, IČO: 09162330(dále jen „správce“). Správce je distributorem a prodejcem hodinek, šperků, a módních doplňků, provozovatelem internetového portálu, včetně e-shopu a objednávkového systému.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Ke mlýnu 1, 149 00, Praha 4 - Újezd u Průhonic, adresa elektronické pošty info@stormwatches.cz, telefon 272690112.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zákonný důvod zpracování údajů
  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů, identifikačních a kontaktních (jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa) je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě že zpracováváme Vámi poskytnuté kontaktní a nepovinné údaje (zejm. telefonní číslo, IČO/DIČ), je zákonným důvodem jejich zpracování Váš oprávněný zájem a oprávněný zájem správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, včetně doručení zboží a řešení reklamace a práv vyplývající z odpovědnosti za vady prodané věci, mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. Doba uložení osobních údajů
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. U osobních údajů, které nám předáváte s vaším souhlasem (tzv. „nepovinné údaje“) je doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, totožná jak uvedeno výše, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. Další příjemci osobních údajů
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy; dále osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozování software, ukládání dat a zpracovatel daňové evidence a účetnictví.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.
  • V případě poskytování osobních údajů, které jsou při objednávce „nepovinné“ (položky nejsou označeny „*“ jako povinné), nám tyto údaje napomáhají ke zlepšení realizace dodávky Vámi objednaného zboží. Tyto „nepovinné“ údaje nemáte povinnost poskytnout (není to zákonným ani smluvním požadavkem a ani to není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy).

Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  • Správcem Vašich osobních údajů je STORM London s.r.o. se sídlem Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4 Újezd, IČO: 09162330 (dále jen „správce“). Správce je distributorem a prodejcem hodinek, šperků a módních doplňků, provozovatelem internetového portálu, včetně e-shopu a objednávkového systému.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování STORM London s.r.o, Ke mlýnu 1, 149 00, Praha 4 - Újezd u Průhonic, adresa elektronické pošty info@stormwatches.cz, telefon 272690112.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zákonný důvod zpracování údajů
  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. Doba uložení osobních údajů
  • Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. Další příjemci osobních údajů
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce - zpracovatelé, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou ZenDesk, Google Analytics, Heureka Shopping s.r.o., Seznam.cz, a.s., Facebook, a to pouze z důvodu nezávislého statistického hodnocení nákupu a jeho personifikace.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: prostřednictvím elektronické pošty na osobniudaje@stormwatches.cz nebo kliknutím na aktivní odkaz, který je obsažen v každém zaslaném obchodním sdělení („odhlásit z přijímání newsletterů“).
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
  • Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Informace o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely vzniku členství v KLUBU STORM, a případně pro marketingové účely

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  • Správcem Vašich osobních údajů je STORM London s.r.o. se sídlem Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4 Újezd, IČO: 09162330 (dále jen „správce“). Správce je distributorem a prodejcem hodinek, šperků, a módních doplňků, provozovatelem internetového portálu, včetně e-shopu a objednávkového systému.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování STORM London s.r.o, Ke mlýnu 1, 149 00, Praha 4 - Újezd u Průhonic, adresa elektronické pošty info@stormwatches.cz, telefon 272690112.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, datum narození) je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění našeho smluvního závazku umožnit a zřídit Vám členství v „KLUBU STORM “, čili plnění smluvního závazku mezi Vámi a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě že budeme zpracovávat také Vámi poskytnuté osobní údaje (tzv. „nepovinné údaje“: telefonní číslo, e-mailová adresa), je zákonným důvodem jejich zpracování Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je splnění našeho závazku umožnit a zřídit členství v „KLUBU STORM“ za účelem poskytování členských výhod; dále v případně vyplnění nepovinných údajů též zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 4. Doba uložení osobních údajů
  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků Vašeho členství, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. U osobních údajů, které nám předáváte s vaším souhlasem (tzv. „nepovinné údaje“) je doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, totožná jak uvedeno výše, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. Další příjemci osobnách údajů
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webového prostoru a e-shopu, včetně provozování software a ukládání dat.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vznik Vašeho členství v „KLUBU STORM“ a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné Vám členství zřídit, rovněž není možné, aby ze strany správce docházelo k poskytování členských výhod.
  • V případě osobních údajů, které jsou v žádosti o členství „nepovinné“ (položky nejsou označeny „*“ jako povinné), nám tyto údaje umožní zasílat Vám obchodních sdělení a činit jiné marketingové aktivity a nabídky. Tyto „nepovinné“ údaje nemáte povinnost poskytnout (není to zákonným ani smluvním požadavkem a ani to není požadavkem, který je nutný ke vzniku členství).
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (týká se tzv. „nepovinných údajů“). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: prostřednictvím elektronické pošty na osobniudaje@stormwatches.cz