Hodinky STORM - Stormwatches eshop

Založit účet

Reklamační řád

Firma Dalibor Kubík, Ke Mlýnu 1, 149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČO: 496 45 609 – prodejce zboží značky STORM /dále jen prodávající/ poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím záručního listu a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží. Užívání výrobků v souladu s pokyny uvedenými v záručním listě je podmínkou uznání reklamace.

Základní podmínky reklamace

Zákazník má právo reklamovat závady na zboží 24 měsíců ode dne zakoupení.

Záruka se vztahuje na skryté vady, vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na:

  • vybité baterie, mechanicky poškozené pouzdro a pásky, poškrábané či prasklé sklo
  • poškození vzniklé nevhodnou manipulací nebo neodbornou opravou
  • násilné poškození pouzdra a pásku, zvlhnutí v důsledku nesprávného použití
  • mechanický otěr a poškrábání v důsledku běžného nošení
  • přirozené změny materiálů, z nichž bylo zboží vyrobeno
  • nešetrné zacházení a nedostatečná péče

Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci v prodejně, kde zboží zakoupil nebo přímo v servisním středisku v provozovně Prodávajícího – STORM, Ke Mlýnu 1, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4.

Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Pro rychlé vyřízení reklamace je žádoucí předložit doklad o zaplacení a Záruční list poskytovaný při prodeji zboží /při reklamaci poštou kopie Záručního listu a dokladu o zaplacení/ a uvede své telefonické spojení. Usnadní a zrychlí to reklamační řízení.

V případě odesílání reklamovaného zboží dopravcem doporučuje Prodávající Kupujícímu zboží pojistit.

Záruční opravy zboží provádí zásadně servisní středisko Prodávajícího, s výjimkou mezinárodních záručních listů, kde výrobní závod zaručuje opravy v různých zemích.

Zákazník při reklamaci popíše vytýkanou vadu a sdělí, jaký nárok z reklamace uplatňuje. Reklamace musí být uplatněna v záruční době, tj. nejpozději v poslední den záruky musí reklamační projev zákazníka a uplatnění konkrétního nároku dojít prodávajícímu nebo servisnímu středisku.

Vedoucí prodejny, jím pověřený pracovník nebo servisní středisko vydá zákazníkovi při uplatnění reklamace Reklamační protokol, kde je mimo jiné uvedeno datum přijetí reklamace, vytýkaná závada, zákazníkem uplatněný nárok z reklamace a přibližný termín vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace

Prodávající či servisní středisko je povinno rozhodnou o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Rozhodnutí o reklamaci je její přijetí nebo odmítnutí na základě posouzení vady a existence práva z odpovědnosti za vady. Do třídenní lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Zavazujeme se vás informovat nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamovaného zboží o postupu a průběhu reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Prodávající zastoupen vedoucím prodejny, jím pověřeným pracovníkem nebo servisním střediskem může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se zákazníkem na delší lhůtě. Způsob odstranění vady závisí na rozhodnutí prodávajícího (servisu).

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

  • reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě,
  • zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O opětovné vyskytnutí vady se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná, než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

  • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží),
  • odstoupit od kupní smlouvy.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího používání.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k vyřízení reklamace Kupujícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.