Jak postupovat při reklamaci či opravě

Pro podání reklamace nebo žádosti o pozáruční servis (např. výměna baterie) vyplňte formulář k zásilce a zašlete zboží společně s kopií dokladu o koupi či záručního listu našemu servisnímu oddělení. Adresu našeho servisu v ČR a SR pro zaslání zásilky obdržíte obratem na e-mail po odeslání servisního formuláře. Vyřízení reklamace se řídí reklamačním řádem:

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží obchodní firmou STORM London s.r.o., se sídlem Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4 Újezd u Průhonic IČO: 19809620 – prodejce zboží značky STORM /dále jako „prodávající“/. Prodávající poskytuje kupujícím - svým zákazníkům - prostřednictvím záručního listu a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží. Užívání výrobků v souladu s pokyny uvedenými v záručním listě je podmínkou uznání reklamace.

Základní podmínky reklamace, záruka za jakost

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzatí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době kdy zákazník věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí–li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů;

Zákazník je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Zákazník je povinen při osobním převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

Místo a způsob uplatnění reklamace

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v provozovně (prodejně), kde zboží zakoupil nebo přímo v servisním středisku v centrále prodávajícího na adrese: STORM Ke Mlýnu 1, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4. Pokud kupující zakoupil zbožím zn. Storm u jiného prodejce, musí uplatnit reklamaci u tohoto prodejce.

Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. 

Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Zákazník je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením dokladu o zaplacení, daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Pro rychlé vyřízení reklamace je žádoucí předložit jak doklad o zaplacení, tak záruční list poskytovaný při prodeji zboží; při reklamaci poštou kopii záručního listu a kopii dokladu o zaplacení. Zákazník uvede své jméno, adresu a telefonické spojení. V případě odesílání reklamovaného zboží dopravcem doporučuje prodávající zákazníkům zboží pojistit. 

Pokud zákazník zašle zboží k reklamaci poštou, je dnem uplatnění reklamace den doručení zboží prodávajícímu.

 Zákazník nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ní byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

Lhůty pro uplatnění reklamace, vyřízení reklamace

Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem, který je uveden v dokladu o zaplacení, daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu. Reklamace musí být uplatněna v záruční době, tj. nejpozději v poslední den záruky musí reklamační projev zákazníka a uplatnění konkrétního nároku dojít prodávajícímu.

Záruční doba pro zákazníka, který je spotřebitelem, činí pro nové zboží 24 měsíců.

Prodávající poskytuje záruku zákazníkovi, který není spotřebitelem (právnické osoby, podnikatelé), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno. 

Zákazník je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud zákazník zboží užívá, ačkoli si je vady vědom.

Reklamuje-li zákazník zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a zákazník jej nemůže užívat.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol), ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace, a způsob jakým bude zákazník informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen písemně potvrdit. Zákazník není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

Prodávající zastoupen vedoucím prodejny, jím pověřeným pracovníkem nebo servisním střediskem může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného lnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

Záruční opravy zboží provádí zásadně servisní středisko prodávajícího, s výjimkou mezinárodních záručních listů, kde výrobní závod zaručuje opravy v různých zemích.

Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 • je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
 • je-li způsobena zákazníkem, nebo vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka, či mechanickým poškozením zboží;
 • vada zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží zákazníkem;
 • mechanické poškození zboží;
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
 • provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
 • používá zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodávajícím nebo výrobcem určeno;
 • poškození v důsledku vyšší moci.

Prodávající dále neodpovídá za vady zboží v případě:

 • vybité baterie,
 • poškrábaného či prasklého skla nebo mechanicky poškozeného pouzdra a pásku
 • poškrábaného či prasklého skla
 • zvlhnutí v důsledku nesprávného užití
 • mechanického otěru a poškrábání v důsledku běžného nošení
 • přirozené změny materiálů, z nichž bylo zboží vyrobeno.

Vady nezakládající podstatné porušení smlouvy

Za vady nezakládající podstatné porušení smlouvy se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu těchto vad, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu příslušné součásti. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží. Volba práva náleží zákazníkovi, od smlouvy je však oprávněn odstoupit pouze v případě, kdy prodávající bez právního důvodu nesplní oprávněný požadavek zákazníka. Prodávající však může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné. Jde-li o tyto vady, avšak zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat, má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Vady zakládající podstatné porušení smlouvy

Za vadu zakládající podstatné porušení smlouvy se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem anebo vadu, o které kdyby zákazník věděl, smlouvu by neuzavřel. Jde-li o tuto vadu, má zákazník právo: (i) požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, (ii) požadovat opravu, (iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) odstoupit od kupní smlouvy.

Poskytování slev - při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a stupni poškození.

Možnost mimosoudního řešení případného sporu ADR

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporu, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Související předpisy - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů při reklamaci

Prodávající je současně správcem osobních údajů. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo) je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem Váš a správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, rovněž tak je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro to, abychom splnili smluvní právní povinnost vyřídit reklamaci, která se na nás vztahuje dle smlouvy a dle zákona o ochraně spotřebitele. Správce se v rámci vyřízení reklamace - bez nich neobejde - a reklamaci by nemohl vyřídit. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně dlouhou dobu a ochranu práv a oprávněného zájmu správce.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.11.2023, tento Reklamační řád nahrazuje všechny předchozí reklamační řády.