INFORMACE O souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely vzniku členství v KLUBU storm, a případně pro marketingové účely

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

 

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

  • Správcem Vašich osobních údajů je STORM London s.r.o. Ke mlýnu 1, 149 00 Praha 4 Újezd u Průhonic, IČ: 19809620 (dále jen „správce“). Správce je distributorem a prodejcem hodinek, šperků, a módních doplňků, provozovatelem internetového portálu, včetně e-shopu a objednávkového systému.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování STORM  Ke mlýnu 1, 149 00, Praha 4 - Újezd u Průhonic, adresa elektronické pošty info@stormwatches.cz, telefon 272690112.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, datum narození) je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění našeho smluvního závazku umožnit a zřídit Vám členství v „KLUBU STORM “, čili plnění smluvního závazku mezi Vámi a správcem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě že budeme zpracovávat také Vámi poskytnuté osobní údaje (tzv. „nepovinné údaje“: telefonní číslo, e-mailová adresa), je zákonným důvodem jejich zpracování Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je splnění našeho závazku umožnit a zřídit členství v „KLUBU STORM“ za účelem poskytování členských výhod; dále v případně vyplnění nepovinných údajů též zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků Vašeho členství, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. U osobních údajů, které nám předáváte s vaším souhlasem (tzv. „nepovinné údaje“) je doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, totožná jak uvedeno výše, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webového prostoru a e-shopu, včetně provozování software a ukládání dat.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
  • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz.
  • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro vznik Vašeho členství v „KLUBU STORM“ a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné Vám členství zřídit, rovněž není možné, aby ze strany správce docházelo k poskytování členských výhod.
  • V případě osobních údajů, které jsou v žádosti o členství „nepovinné“ (položky nejsou označeny „*“ jako povinné), nám tyto údaje umožní zasílat Vám obchodních sdělení a činit jiné marketingové aktivity a nabídky. Tyto „nepovinné“ údaje nemáte povinnost poskytnout (není to zákonným ani smluvním požadavkem a ani to není požadavkem, který je nutný ke vzniku členství).
  • Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci (týká se tzv. „nepovinných údajů“). Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: prostřednictvím elektronické pošty na osobniudaje@stormwatches.cz